دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۸۴

سرود 12 امام

 

اي يار با شهامت              بگو از امامت

 

امامت خوش لقا             دوازده پيشوا

 

آمده بعد از نبي              اول ايشان علي

 

امام دوم حسن               امام سوم حسين

 

چهارم علي بن حسين      اي يار خوش گفتگو

 

امام پنجم بگو                 از طاهران طاهر است

 

محمد باقر است              ششم جعفر صادق

 

هفتم موسي كاظم           هشتم امام رضا

 

رضا به حكم قضا              نهم محمد تقي

 

دهم علي نقی                 يازدهم عسكري

 

دوازدهم صاحب است     زنده ولي غايب است

 

ظاهر شود زماني             روشن كند جهاني

 

 

نوشته شده توسط محمد حسين مسلمان در 6:45 |  لینک ثابت   •