دوشنبه هفدهم بهمن 1384

سرود 12 امام

 

اي يار با شهامت              بگو از امامت

 

امامت خوش لقا             دوازده پيشوا

 

آمده بعد از نبي              اول ايشان علي

 

امام دوم حسن               امام سوم حسين

 

چهارم علي بن حسين      اي يار خوش گفتگو

 

امام پنجم بگو                 از طاهران طاهر است

 

محمد باقر است              ششم جعفر صادق

 

هفتم موسي كاظم           هشتم امام رضا

 

رضا به حكم قضا              نهم محمد تقي

 

دهم علي نقی                 يازدهم عسكري

 

دوازدهم صاحب است     زنده ولي غايب است

 

ظاهر شود زماني             روشن كند جهاني

 

 

نوشته شده توسط محمد حسين مسلمان در 6:45 |  لینک ثابت   •